PES Principu deklarācija

Pieņēmusi PES padome 2011. gada 24. novembrī

Mūsu Principu deklarāciju 2011. gada 24. novembrī pieņēma PES padome, un tajā ir apkopotas pamatvērtības, kas nosaka mūsu rīcību.

Sociālismam un sociāldemokrātijai ir ilga un lepošanās vērta sasniegumu vēsture. Sociāli atbildīgas valstis, vispārēja piekļuve izglītībai un veselības aprūpei, kā arī cīņa par pamattiesībām ir uzlabojusi neskaitāmu cilvēku dzīvi un radījusi vienlīdzīgākas, taisnīgākas un drošākas sabiedrības. 21. gadsimtā mūsu kustība turpina veidot labāku nākotni visiem.

Mūsu pamatvērtības ir brīvība, vienlīdzība, solidaritāte un taisnīgums. Šīs universālās vērtības ir cieši savstarpēji saistītas. Priekšnoteikums to pilnīgai izpausmei ir demokrātija. Apkopotas visas kopā mūsu pamatvērtības ir mūsu morālais kompass, kas palīdz veidot progresīvas sabiedrības mūsdienu pasaulē. Tās ir sabiedrības, kurās cilvēki necīnās viens pret otru, bet kopīgi strādā visu labā. Tās ir plaukstošas, uzticamas sabiedrības, kas rūpējas par savu vidi gan tagad, gan uzskata to par ieguldījumu nākotnē. Tās ir sabiedrības, kurās katrs cilvēks spēj radīt apstākļus savai emancipācijai.

Mūsu vērtības ir apdraudētas. Cilvēki, nauda, preces, informācija un idejas nepārtraukti ceļo. Taču realitātē neregulēta globalizācija rada sadrumstalotāku dzīves izjūtu. Tirgus spēki, kurus virza finanses un alkatība, sagrābj milzīgi lielu varu, kas vairs netiek demokrātiski kontrolēta. Šie spēki kalpo dažu privileģēto personu interesēm. Konservatīvie un neoliberāļi ir padziļinājuši ekonomisko, ģeogrāfisko un sociālo nevienlīdzību, veicinot īstermiņa, vieglas peļņas un vāju noteikumu sistēmu, kas ir izraisījusi vislielāko krīzi mūsu laikos. Mēs nepiekrītam pesimistiskajiem politiķiem, kas apgalvo, ka neko nevar izdarīt. Mēs nevēlamies izmantot naida valodu, kas sabiedrībās par
grēkāžiem padara cilvēkus un veselas kopienas. Tā vietā mēs strādājam, lai veidotu iekļaujošu sabiedrību un labāku nākotni visiem. Mums ir vajadzīga jauna progresīva visaptveroša programma, lai no globalizācijas augļiem labumu varētu gūt visi. Tas ir politiskās izvēles un atbildības jautājums.

Mūsu darbības principi

1. Demokrātijai ir jābūt noteicošai visās dzīves jomās, lai dotu iespēju pilsoņiem lemt. Demokrātijai ir jābūt plurālistiskai, pārredzamai, tādai, kas patiesi atspoguļo sabiedrības daudzveidību, un ikvienam ir jādod iespēja piedalīties, izmantojot atvērtu publisko telpu, neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un brīvu piekļuvi internetam. Demokrātiskai sabiedrībai būtiski svarīga ir vārda brīvība.

2. Visā demokrātiskajā ķēdē, sākot no vietējā, reģionālā un valsts līmeņa, līdz Eiropas pārvaldes līmenim, būtiski svarīgas ir spēcīgas valsts iestādes. Kopīgiem spēkiem tās sargā sabiedriskos labumus, nodrošina kopējās intereses un veicina taisnīgumu un solidaritāti sabiedrībā. Laba pārvaldība, tiesiskums, atbildība un pārredzamība ir spēcīgu valsts iestāžu pīlāri.

3. Mēs vēlamies veidot nākotni tā, lai cilvēki atgūtu kontroli pār savu dzīvi. Patiesa brīvība nozīmē, ka cilvēki ir aktīvi pilsoņi, nevis pasīvi patērētāji, kas ir pilnvaroti veidot tādas sabiedrības, kurām pieder bagātība, kas pārsniedz materiālo labklājību, lai kolektīvajos centienos būtu ietverts katra cilvēka ieguldījums.

4. Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība ir stūrakmens, lai nodrošinātu, ka cilvēki ir paši savas nākotnes arhitekti. Atgriešanās darbā, darba reāla nozīme, reāla vērtība un reāla nepārtrauktība dzīves laikā ir būtiska, lai nodrošinātu cilvēku emancipāciju un lepnuma izjūtu.

5. Sabiedrība, kuras pamatā ir mūsu vērtības, nozīmē jaunu ekonomiku, kas tās iemieso. Vērtību virzīta izaugsme nozīmē to, ka turības radīšanai būtiska ir vides ilgtspējība, cilvēka cieņa un labklājība. Šai jaunajai ekonomikai jāveicina sociālais progress, kas paaugstina dzīves līmeni, nodrošina mājokļus un rada darbavietas. Būtiska loma šajā jaunajā ekonomikā ir publiskajam sektoram.

6. Mūsu politiķi strādā, lai saglabātu planētas resursus, nevis lai tos iztērētu. Vides ilgtspēja nozīmē, ka mēs aizsargājam dabu pašreizējām un nākamajām paaudzēm ne tikai Eiropas pilsētās un valstīs, bet arī visā pasaulē.

7. Mūsu atjauninātā vīzija par solidaritāti ir kopīgs ieguldījums mūsu kopīgajā nākotnē. Tas nozīmē ilgstošu taisnīgumu un paaudžu solidaritāti. Tas nozīmē, ka mēs saglabājam planētu, aizsargājam gados vecākus cilvēkus un ieguldām jauniešos. Piekļuve universālai un bezmaksas izglītībai ir galvenais veids, kā nodrošināt, lai mūsu bērnu un mazbērnu rīcībā būtu iespējas emancipācijai.

8. Spēcīga un taisnīga sabiedrība ir tāda, kas iedveš uzticību un iedvesmo uz paļāvību. Lai nodrošinātu šo paļāvību un uzticēšanos, mums ir jānodrošina, ka visu kopīgi radītā labklājība tiek sadalīta taisnīgi. Šī kolektīvā atbildība ietver mūsu pārliecību, ka mēs esam stiprāki tad, kad strādājam kopīgi. Tā arī atspoguļo mūsu apņemšanos dot iespēju visiem cilvēkiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kurā nav vietas nabadzībai. Visiem sabiedrības locekļiem ir tiesības uz aizsardzību pret sociālajiem riskiem dzīvē.

9. Mēs veicinām piederības sajūtu, kas balstās uz pārliecinošu visu cilvēku iekļaušanu, nevis uz biedējošu dažu cilvēku izstumšanu. Atvērta un iekļaujoša sabiedrība saskata vērtību katrā cilvēkā un ietver sevī daudzveidību. Tas nozīmē vienādu cieņu, brīvību un vienlīdzīgu piekļuvi tiesībām, izglītībai, kultūrai un sabiedriskajiem pakalpojumiem visiem neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes vai vecuma. Šajā sabiedrībā reliģija ir nodalīta no valsts.

10. Balstoties uz feministu kustības sasniegumiem, mēs turpinām cīnīties par dzimumu līdztiesību. Tas nozīmē, ka sievietes un vīrieši vienlīdzīgi dala darbu, varu, laiku un lomas gan publiskajā, gan privātajā sfērā.

11. Mūsu kopīgais lepnums par sabiedrību garantē mūsu kopīgo drošību. Brīva, mierīga un taisnīga sabiedrība ir tāda, kurā cilvēki, dzīvojot savu dzīvi, jūtas droši.

12. Starptautiskā solidaritāte nozīmē, ka mūsu politiskā prakse vienmēr ir uz ārpusi vērsta. Mūsu solidaritāte iet pāri valstu robežām. Lai nodrošinātu ilgstošu labklājību, stabilitāti un pats galvenais — mieru, ir vajadzīga efektīva koordinācija starptautiskajā jomā, kuras pamatā ir demokrātija, savstarpēja cieņa un cilvēktiesības.

Iedzīvinot mūsu principus pasaulē, kur ekonomiskā, sociālā un kultūras joma ir savstarpēji saistīta, ir vajadzīga jauna, progresīva politika vietējā, reģionālajā, valstu un Eiropas līmenī, lai atgūtu demokrātisku kontroli. Visaptveroša pieeja politikas veidošanai, kas integrē visus pārvaldības līmeņus, ir garantija tam, lai padarītu katra un ikviena cilvēka dzīvi drošāku jebkurā vecumā. Progresīva, demokrātiska Eiropas Savienība, kurā starp Eiropas tautām un valstīm valda solidaritāte, nostiprina demokrātisku suverenitāti gan valstu, gan starptautiskajā līmenī.

Mūsu nopietnie nolūki panākt Eiropas integrāciju ir pārāki pār konkurenci starp valstīm un atspoguļo mūsu apņemšanos iebilst pret sociālo tiesību samazināšanos. Tā iemieso mūsu solījumu veidot tādu Eiropas Savienību, kur kopīga politiskā, sociālā un ekonomiskā realitāte ir
ilgstoša, ne tikai pagaidu sadarbība starp valdībām. Nav iespējams pieņemt politiskus lēmumus bez demokrātiskas kontroles, izveidot ekonomikas savienību bez sociālas savienības un izveidot sociālu savienību bez kopīga budžeta, lai atbalstītu ieguldījumus un mazinātu nevienlīdzību Eiropas Savienībā. Lai visās valstīs uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, līdztekus politiskai un ekonomiskai Eiropas Savienībai ļoti svarīga ir integrēta sociālā Eiropa. Mūsu vēsturiskais uzdevums ir strādāt pie pakāpeniskas saskaņošanas politiskās savienības ietvaros, padarot to par tiesiskuma un emancipācijas instrumentu.

Eiropā ir vajadzīga patiesi progresīva politiska balss. Eiropas Savienībā un visā Eiropā un sadarbībā ar mūsu partneriem pilsoniskajā sabiedrībā un arodbiedrībās ir vajadzīga vienota sociālistu, sociāldemokrātiskā, darbaspēka un demokrātiskā kustība. Eiropas Sociālistu partija iemieso šos darbības principus. Kopīgi mēs Eiropas Savienībā turpināsim politisko cīņu par progresīvām sabiedrībām 21. gadsimtā.