Par konstitucionālās sistēmas uzlabošanu, par demokrātijas veicināšanu

1) Pašreizējā proporcionālā vēlēšanu sistēma ir kļuvusi stagnējoša, nobriedusi nepieciešamība pēc mažoritārām vēlēšanām, kur ievēlētais deputāts pārstāv savu apgabalu. Viņam godīgā konkurencē jāpierāda sava piedāvājuma priekšrocības un jāpilda konkrēti solījumi, vēlētājiem jābūt iespējai deputātu atsaukt.

2) Visas tautas vēlēts prezidents. Šis amats nedrīkst būt valdošās koalīcijas politiskā tirgus priekšmets.

3) Latvijas valstij ir svarīgi panākt pilsoņu lielāku līdzdalību arī pašvaldību līmenī. Tāpēc arī pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji jāievēl tiešās vēlēšanās.

4) Latvijas nepilsoņiem jānodrošina tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās.

Par pasākumiem ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, par atbalstu uzņēmējdarbībai

1)Valstij jāsniedz atbalsts uzņēmējiem, kuri ir spiesti meklēt jaunus importa/eksporta tirgus; jāpalīdz jaunu loģistikas ķēžu veidošanā

importam/eksportam no trešajām valstīm.

2)Uz laiku jāpārskata ekonomikas “zaļo kursu”, atzīstot tā īstenošanas neiespējamību enerģētiskās  krīzes apstākļos.

3) Lai mazinātu Latvijas atkarību no dabasgāzes, jānovirza masīvus  resursus ēku siltināšanai un renovācijai, atjaunojamos energoresursus izmantojošo iekārtu uzstādīšanai; jāatvieglo procedūras daudzdzīvokļu māju kopienas lēmumu pieņemšanai energoefektivitātes pasākumu ieviešanai.

4) Jāsamazina PVN likme precēm un pakalpojumiem, kuri svarīgi sociāli mazāk aizsargātajiem –  t.sk. atsevišķām pārtikas un medikamentu grupām, sabiedriskajam transportam.

Par sociālo atbalstu iedzīvotājiem

1) Indeksējot pensijas, jāpiemēro inflācijas koeficients pārtikas, medikamentu, komunālo pakalpojumu sadārdzinājuma kompensēšanai.

2) Jāpārskata valstī noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni, saistot to ar patēriņa groza izmaiņām; jāpalielina sociālo pabalstu apmēri visām nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

3)Energoresursu cenu daudzkārtīga pieauguma apstākļos valstij visas apkures sezonas garumā ir jānosaka apkures maksas griestus iedzīvotājiem un jāsedz  siltumenerģijas maksas starpība.

4) Jāatceļ nekustamā īpašuma nodoklis par vienīgo mājokli.

Par pārmaiņām izglītībā, par mazākumtautību politiku, par saliedētu sabiedrību

1) Jāattīsta moderna daudzvalodība Latvijas izglītībā visās mācību iestādes. Mācību process ir jānodrošina latviešu valodā, vienlaicīgi plaši un elastīgi izmantojot citas valodas – gan Eiropas Savienības, gan minoritāšu.

2) Pedagogu trūkuma problēmu risinājums ir cienīgs atalgojums, sabalansēta slodze un cieņa pret skolotāju.

3) Jānodrošina bezmaksas augstākās izglītības studijas  topošajiem pedagogiem, kā arī stipendijas pedagoģijas studentiem.

4)Politisko un ekonomisko satricinājumu laikā, ko pašlaik piedzīvo Eiropa, īpašu nozīmi iegūst nacionālo minoritāšu interešu ievērošana kā nozīmīgs faktors valstu iekšējai stabilitātei. Demokrātiskā sabiedrībā ir jāciena mazākumtautību etniskā, kultūras, lingvistiskā un reliģiskā identitāte un jārada atbilstoši apstākļi, kas ļautu to saglabāt un attīstīt.

5) Jāveido saliedēta vienota politiskā nācija, kur tiek attīstītas gan latviskas vērtības, gan daudzveidība, atbalstītas minoritātes un stiprināta krieviski runājošo cilvēku Latvijas un Eiropas identitāte.

6) Lai nodrošinātu vienotu informatīvo telpu, ar ES finansiālu atbalstu ir jāveido un jāuztur  kvalitatīvi mediji minoritāšu valodās.

Par neatliekamiem pasākumiem veselības aprūpes sistēmā
1) Jāatceļ kvotu sistēmu medicīnā. Patlaban izrakstīt pacientam nosūtījumu uz padziļinātiem medicīniskajiem izmeklējumiem tiesības ir tikai ārstiem speciālistiem. Bet vizīte pie speciālista jāgaida nepieļaujami ilgi. Tāpēc nepieciešams atļaut arī ģimenes ārstiem nosūtīt pacientus uz padziļinātiem medicīniskajiem izmeklējumiem.

2)Nekavējoties jāpārskata medicīnisko izmeklējumu un pakalpojumu tarifi. Pašlaik daudzi tarifi nesedz pat minimālās pakalpojumu un izmeklējumu izmaksas, kas padara tos nerentablus ārstniecības iestādēm, veselības centriem un slimnīcām.

3) Nepieciešams dubultot vietu skaitu medicīnas nozares speciālistu apmācības programmās, kā arī izstrādāt un īstenot pasākumus, lai veicinātu jauno speciālistu palikšanu Latvijā.

4) Jāsamazina PVN medikamentiem un medicīnas iekārtām. Tas padarītu medikamentus pieejamākus iedzīvotājiem. Savukārt PVN samazināšana medicīnas iekārtām palīdzētu apturēt medicīnisko pakalpojumu cenu pieaugumu.